Ondernemingsgegevens

Anita Stouten
met handelsnaam My and You Style
op exploitatie op volgend fysiek adres: Marktplein 33, 3590 Diepenbeek – België
e-mail adres: info@myandyourstyle
telefoon nummer +32 (0) 472/044 589
btw nummer BE0555.706.565

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Anita Stouten, zelfstandig ondernemer met handelsnaam My and Your
Style, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die
geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van
een bestelling via de webwinkel van My and Your Style moet de Klant deze Voorwaarden
uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met
uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden
uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Anita
Stouten aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de
Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart
vermeld op de webshop.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De
bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn
in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie
onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het
aanbod binden Anita Stouten niet. Anita Stouten is wat de juistheid en volledigheid van de
aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Anita Stouten is in geen
geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn
of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of
ingetrokken door Anita Stouten Anita Stouten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet
beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder
voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen
De Klant maakt zijn keuze in de webshop door deze toe te voegen aan de winkelwagen, ook mandje
genoemd.
Daarna vult de klant de noodzakelijke gegevens voor verzending in op het invulscherm dat
verschijnt.
Verder duidt de klant aan welke betalingswijze hij wenst te gebruiken om de betaling uit te voeren.
Door te klikken op de knop “Bestelling plaatsen” wordt de klant omgeleid naar de gekozen
betaalmethode waar de klant de betaling kan uitvoeren.
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen
• via kredietkaart
• via bankkaart (bancontact)
• via bankoverschrijving
Anita Stouten is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de
Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
De klant
Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.
De levering gebeurt door B-post in België, tenzij de klant heeft aangeklikt dat hij zelf de bestelling
komt ophalen. In dit geval zal de klant per mail of telefonisch verwittigd worden van het tijdstip
vanaf wanneer (datum) de bestelling kan opgehaald worden tijdens de openingstijden van de
winkel.
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de
woonplaats van de Klant geleverd binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere
tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Anita Stouten
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem
aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant
de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de […] was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve
eigendom van Anita Stouten.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Anita Stouten te
wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument
artikelen online aankopen bij My and Your Style.
Wij verwijzen hiervoor naar de aparte pagina inzake herroepingsrecht op de website.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen
de overeenkomst te herroepen.


Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij
verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie
geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze
rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant
contact op te nemen met de klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan My
and Your Style.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant My and Your Style zo snel mogelijk inlichten. In ieder
geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te
worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten
gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel
waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding,
aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander
abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van My and Your Style is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)475/044 589
via e-mail op info@myandyourstyle.be of per post op het volgende adres Marktplein 33, 3590
Diepenbeek. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Anita Stouten/My and Your Style
beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie

van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-
betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire
schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 55 euro
per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Anita Stouten/My and Your Style zich het recht voor de
niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy
Hiervoor verwijzen we naar de Privacy policy op de website.

Artikel 12: Gebruik van cookies
Hiervoor verwijzen we naar de Privacy policy op de website.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op
geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen
aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Anita Stouten/My and Your Style om één van de in deze
Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal
nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze
rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen
wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Anita Stouten/My and Your Style Ingeval van
tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal
privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.
De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).